Антикорупційна програма

Антикорупційна   програма Львівського   комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго»

«Затверджую»

В.о директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго»

Пакіж С.П. __________________

Наказ від 29.04. 2015 р. №46

Антикорупційна програма

Львівського комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго»

 

 

 

 

 

Львів – 2015р.

 


ЗМІСТ

антикорупційної програми ЛКП «Залізничнетеплоенерго»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

3. МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4. ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

5. ПОШИРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУБ'ЄКТНОЮ ОЗНАКОЮ

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРАЦІВНИКІВ ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА У ЗВ’ЯЗКУ ЇЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

10. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

11. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА ІН.ОСІБ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

12. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

13. КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» З ПИТАННЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР, ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ

14. РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Антикорупційною програмою Львівського комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго» (далі – ЛКП «Залізничнетеплоенерго») є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарській діяльності підприємства.

2. Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

3. Антикорупційна програма поширюється на всіх посадових осіб та працівників ЛКП «Залізничнетеплоенерго», в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну (виробничу) практику або працюють за трудовим договором.

4. Антикорупційні заходи підприємства скеровані на :

- зпобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. Для цілей Програми використовуються наступні основні поняття: антикорупційна програма ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства, надалі антикорупційна програма;

2. Корупція - використання особами, які працюють в ЛКП «Залізничнетеплоенерго», наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

3. Антикорупційна політика – діяльність ЛКП «Залізничнетеплоенерго», скерована на створення дієвої системи протидії корупції;4. Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

5. Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

6. Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

7. Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

8. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

9. Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

10. Суб'єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

11. Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

12. Запобігання корупції – діяльність ЛКП «Залізничнетеплоенерго» щодо реалізації антикорупційної політики, скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню;

13. Посадова особа – особа яка постійно або тимчасово обіймає посаду на підприємстві, та функції якої пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими обов’язками.

14. Організаційно-розпорядчі обов’язки – обов’язки окремих осіб підприємства по здійсненню керівництва виробничою діяльністю працівників на підприємстві, зокрема, керівник підприємства, його заступники, головний бухгалтер, головний інженер, керівники структурних підрозділів (начальники відділів, цехів, майстерень, лабораторій, автоколон), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

15. Адміністративно-господарські обов’язки - обов’язки окремих осіб підприємства по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном на підприємстві (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо), зокрема, начальники планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачах складами, магазинами, майстернями,ательє, їх заступників, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

16. Уповноважений з антикорупційної програми – посадова особа підприємства, що призначається відповідно до законодавства про працю директором ЛКП «Залызничнетеплоенерго» у порядку передбаченому ухваленою антикорупційною програмою, далі за текстом Уповноважений.

3. МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Антикорупційна програма ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відображає підтримку Львівської міської ради, антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про виконання робіт та надання послуг, про встановлені тарифи, свідчить про прагнення підприємства удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного управління, підтримання ділової репутації підприємства на належному рівні.

2. Підприємство визначає наступну мету:

- мінімізувати ризики втягнення організації – керівництва та працівників, не залежно від займаної посади в корупційну діяльність;

- сформувати (плекати) у контрагентів, співробітників та інших осіб цілісного єдиного усвідомлення та розуміння антикорупційної програми підприємства про неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;

- узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного законодавства України;

- включити в обов’язок працівників підприємства знати та дотримуватися принципів та вимог даної антикорупційної програми, основні положення антикорупційного законодавства, а також адекватні заходи щодо запобігання корупції.

3. В цілому метою антикорупційної програми є реалізація законодавства України у сфері запобігання та боротьби з корупцією, а саме запобігання, недопущення, виявлення та викриття будь-яких корупційних проявів у діяльності підприємства.

4. ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Директор підприємства та керівники структурних підрозділів формують етичний стандарт негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх співробітників та контрагентів.

2. Директор підприємства відповідає за організацію всіх заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх втілення в життя/реалізацію та контроль.

3. Всі працівники підприємства повинні керуватися чинним законодавством та антикорупційною програмою, дотримуватися принципів та вимог цієї програми.

4. Принципи та вимоги антикорупційної програми поширюються на контрагентів та представників підприємства, а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

5. Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на наступних ключових принципах:

відповідності роботи підприємства чинному законодавству і загальноприйнятим нормам;

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавством України та іншим нормативним правовим актам, які застосовні на підприємстві.;

особистого прикладу керівництва підприємства;

ключової ролі керівництва підприємства у формуванні культури нетерпимості до корупції і в створенні внутрішньо організаційної системи запобігання та протидії корупції;

залучення працівників підприємства до запобігання, виявлення та протидії будь-яким корупційним проявам;

інформованість працівників підприємства про положення антикорупційного законодавства та їх активну участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції. Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність залучення співробітників підприємства, її керівника в корупційну діяльність та здійснюється з урахуванням існуючих в діяльності підприємства корупційних ризиків;

принцип ефективності антикорупційних процедур;

застосування на підприємстві антикорупційних заходів, які мають низьку вартість, забезпечують простоту реалізації і приносять значущий результат;

відповідальності та невідворотності покарання для працівників підприємства незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов, у разі вчинення ними корупційних правопорушень пов’язаних з виконанням трудових обов'язків, а також персональна відповідальність керівництва підприємства за реалізацію внутрішньо організаційної антикорупційної політики;

постійного контролю та регулярного моніторингу, здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контролю за їх виконанням.

5. ПОШИРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУБ'ЄКТНОЮ ОЗНАКОЮ

1. Суб’єктами, на яких поширюються дія антикорупційної програми, є працівники підприємства, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких обов’язків на підприємстві, а також інші особи, які не є посадовими або службовими особами та перебувають з підприємством у трудових чи комерційних, господарських правовідносинах.

2. Всі працівники, повинні дотримуватися норм Конституції України, українського антикорупційного законодавства, що встановлені, зокрема, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про запобігання корупції»», цією антикорупційною програмою, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України та іншими нормативними актами, основними вимогами яких є заборона дачі хабарів, заборона отримання хабарів, заборона комерційного підкупу та заборона посередництва у хабарництві.

 


<-попередня   наступна ->

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87