Кодекс 2

7. Врегулювання конфлікту інтересів

7.1. Посадова особа у межах своїх повноважень вживає заходів щодо недопущення конфлікту інтересів.

7.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як працівник буде призначений на посаду.

7.3. Якщо обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, посадова особа повинна невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

7.5. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі.

7.6. Посадовій особі рекомендується позбутися приватного інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

8. Запобігання проявам корупції

8.1. Посадова особа зобов’язана неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати її в корупції. Своєю поведінкою вона має продемонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і приватне життя.

8.2. Посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

8.3. Якщо посадова особа виявила подарунок у своєму службовому приміщенні вона зобов’язана невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника. Про виявлення подарунка складається акт у довільній формі, в якому зазначаються характеристики подарунка та обставини, за яких його було виявлено. Акт підписується посадовою особою, яка виявила подарунок, безпосереднім керівником та особою, відповідальною за запобігання проявам корупції.

8.4. Директор підприємства чи керівники структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п’ятій статті 5 цього Закону.

9. Етичні норми поведінки посадових осіб, наділених організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб.

9.1. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, повинна бути для них взірцем професіоналізму, бездоганної репутації, сприяти формуванню у виконавчому апараті сприятливого морально- психологічного клімату. 9.2. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, зобов’язана:

а) вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;

б) вживати заходів щодо попередження корупційних діянь.

9.3. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, повинна вживати заходів попередження та недопущення корупційно-небезпечної поведінки підпорядкованих їй посадових осіб, у тому числі своєю особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості.

9.4. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, несе відповідальність відповідно до законодавства за дії або бездіяльність підлеглих посадових осіб, що грубо порушують етичні норми та правила службової поведінки, за невжиття заходів запобігання таких дій чи бездіяльності.

10. Етичні правила службової поведінки

10.1. У службовій поведінці посадова особа керується закріпленими Конституцією України положеннями про те, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю і кожен громадянин має право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені.

 10.2. У службовій поведінці посадова особа утримується від грубості, проявів зневаги, підвищеного тону під час спілкування, упереджених зауважень, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень, загроз, образливих висловів чи реплік, дій, що суперечать діловому стилю спілкування, провокують протиправну поведінку.

10.3. Посадова особа сприяє власною поведінкою встановленню в колективі ділових взаємин, порозуміння і співробітництва. Посадові особи повинні бути ввічливими, доброзичливими, коректними, уважними і виявляти толерантність у спілкуванні з громадянами, колегами, керівництвом.

10.4. Зовнішній вигляд посадової особи при виконанні посадових обов’язків залежно від умов служби і формату службового заходу повинен викликати повагу громадян підприємства, відповідати загальноприйнятому діловому стилю, який вирізняється офіційністю, стриманістю, традиційністю, акуратністю.

11. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ

11.1. Посадова особа є відповідальною перед громадою в обсязі виконання публічних функцій.

11.2.Посадова особа дбає про інформування населення про результати роботи в межах своїх повноважень.

11.3. Посадова особа має надавати інформацію на запити громади, які стосуються її функцій згідно законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “ Про доступ до публічної інформації” та інших законодавчих актів про звернення громадян.

11.4. Посадова особа зобов’язана надавати ретельну,чесну та докладну інформацію ЗМІ.

 

12. Відповідальність за порушення Кодексу етики.

12.1. Поведінка посадової особи, що перешкоджає ефективній діяльності підприємства, підриває його авторитет в громадській думці, загрожує добрій репутації колективу та систематичні і грубі порушення Кодексу етики підлягають осуду на зборах колективу.

12.2. У випадках, передбачених законодавством України, можливе застосування заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів правового впливу.

12.3. Дотримання посадовою особою Кодексу етики обов’язково враховується кадровою службою під час проведення щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань. 12.4. Розглядом фактів порушення вимог Кодексу етики займається комісія з етики.

12.5. Розгляд питань пов’язаних з порушенням Кодексу етики розглядається комісією одній із таких підстав: письмового звернення громадян; за поданням безпосереднього керівника; за поданням профспілкового комітету; з власної ініціативи комісії.


 

Уповноважений з антикорупційної програми                                       О.С.Старенький

 

<-попередня   наступна ->

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87