Антикорупційна програма (продовження)

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Уповноваженим у відповідності з антикорупційною програмою ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розроблюється конкретний перелік та опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції на підприємстві.

2. Аудит господарської діяльності підприємства для виявлення корупційних ризиків (оцінка діяльності підприємства з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства).

2.1. Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед підприємством внаслідок порушення антикорупційного законодавства, керівництво підприємства на періодичній основі має проводити аудит господарчої діяльності підприємства. Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлений на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків підприємства. Оцінка ризику – це безперервний процес з постійним зв’язком між директором, Уповноваженим та працівниками підприємства.

3Моніторинг ділових партнерів (аудит нових бізнес-партнерів і постачальників, регулярні перевірки контрагентів тощо).

3.1. При роботі з контрагентами необхідно здійснювати:

- перевірку нових бізнес-партнерів і постачальників;

- регулярні перевірки всіх контрагентів;

- впровадження антикорупційних положень в угоди з бізнес-партнерами і постачальниками.

4. Керівництву підприємства та її працівникам забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї антикорупційної програми або нормам застосовного антикорупційного законодавства.

5. Підприємство здійснює вибір контрагентів для надання їй робіт і послуг на підставі конкурсу (аукціону, торгів, інших способів закупівель), основними принципами проведення якого є відбір контрагента за найкращими конкурентними цінами, який встановлює:

-аналіз ринку пропонованих послуг; - рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів; - чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);

- цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат підприємства; - відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента;

- запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

6. Підприємство прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.

7. Підприємство заявляє, що відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь підприємства.

8. Підприємство докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

9. Відповідно до порушення норм антикорупційного законодавства підприємство і його контрагенти (партнери) зобов'язані:

- негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;

- чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-яких угод (договорів), щодо обов’язку з дотримання антикорупційного законодавства.

10. При виникненні у підприємства об'єктивних (розумних і сумлінних) фактів порушення контрагентами антикорупційного законодавства, на адресу такого контрагента (партнерами) направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз'яснення. Неподання достатніх доказів, безумовно підтверджують відсутність порушення антикорупційного законодавства, є порушенням істотних умов договору (істотним порушенням), укладеного між підприємством та його контрагентом і дає право підприємству розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від виконання договору), або призупинити його подальше виконання в односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від виконання Договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

11. Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки і декларація намірів:

- розробка і прийняття кодексу етики та службової поведінки працівників підприємства;

- розробка і прийняття положення про конфлікт інтересів;

- введення у заново укладених договорах, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства, стандартного антикорупційного повідомлення (застереження про порушення антикорупційного законодавства);

- розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур;

- введення процедури інформування працівниками роботодавця про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень;

- введення процедури інформування роботодавця про інформацію, що стало відомою працівникові про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами підприємства чи іншими особами; 6.4. Навчання та інформування працівників:

ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції на підприємстві;

- проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;

- організація індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур; 6.5. Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю підприємства вимогам антикорупційної політики:

‑ здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;

- всі фінансові операції, які здійснюються в підприємством, повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському обліку, задокументовані і доступні для перевірки;

‑ перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності підприємства суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

12. Всім працівникам підприємства суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

13. Подарунки.

13.1. Працівникам підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

- у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням своїх посадових обов’язків на підприємстві;

- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

13.2. Працівники підприємства, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які зазначені в п. 13.1. якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

13.3. Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

13.4. Подарунки, одержані посадовими особами підприємства, як подарунки ЛКП «Залізничнетеплоенерго» є власністю держави і передаються підприємству у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

13.5. У випадку прийняття рішення посадовою особою підприємства на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

13.6. Не допускаються подарунки від імені ЛКП «Залізничнетеплоенерго», її працівників та представників третім особам у вигляді грошових коштів, як готівки, так і безготівкових, незалежно від валюти.

13.7. Посадові особи підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або Уповноваженого, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

13.8. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або Уповноваженого.

13.9.Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє директор підприємства, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений.

13.10. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки зберігаються на підприємстві до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

13.11. У випадку наявності в посадової особи підприємства сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженого або територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення.

14. Взаємодія з державними службовцями.

14.1.Керівництво підприємства не здійснює самостійно або через своїх працівників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах ) з метою одержання або збереження переваги для підприємства в комерційній діяльності.

14.2. Працівники підприємства самостійно несуть відповідальність за корупційні прояви при самостійному взаємодії з державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРАЦІВНИКІВ ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

1. Під час виконання посадових обов’язків, працівники підприємства зобов’язані додержуватися норм, встановлених Етичним кодексом ЛКП «Залізничнетеплоенерго», зокрема:

- працівники підприємства повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов'язків;

- при виконанні своїх повноважень працівники підприємства зобов’язані бережне (раціонально, ефективно та економно) використовувати матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені.

працівники підприємства повинні приймати рішення в рамках своєї визначеної компетенції та доручень на основі наявної відповідної інформації, незалежно від своїх власних інтересів та виключно в інтересах підприємства.

- всі заяви, зроблені працівниками підприємства від імені підприємства, повинні бути правдивими та вичерпними.

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА У ЗВ’ЯЗКУ ЇЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Обов’язки працівників підприємства, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції:

- утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені підприємства;

утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачено оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені підприємства;

- негайно інформувати безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого або керівництво про випадки відмінювання працівника до вчинення корупційних правопорушень;

‑ негайно інформувати безпосереднього керівника або особу, відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого або керівництво про стало відомою працівникові інформації про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами підприємства чи іншими особами;

повідомити безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого про можливість виникнення або виниклому у працівника конфлікті інтересів;

працівники підприємства зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

2. Посадові особи та працівники ЛКП “Залізничнетеплоенерго” та інші особи, які виконують роботу та перебувають з підприємством у трудових відносинах мають право:

- вимагати від керівництва підприємства обговорення положень Антикорупційної програми, надання розяснень чи тлумачення її положень;

- вимагати від керівництва підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;

- вимагати від керівництва підприємства справедливого вирішення ситуацій щодо конфлікту інтересів;

- звертатись за захистом своїх порушених прав у зв'язку із реалізацією чи дотриманням ними положень програми;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників підприємства чи його структурних підрозділів, якщо такі суперечать антикорупційному законодавству України та положенням цієї програми зокрема;

- звертатись із заявами до Уповноваженого та правоохоронних органів із заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов'язаного із ним законодавства.

 

<-попередня   наступна ->

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87