Кодекс

14. РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) антикорупційної програми.

1.1. Директор та працівники всіх підрозділів підприємства, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.

1.2. Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про засади запобігання корупції» можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою директора підприємства, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.

1.3. ЛКП «Залізнчинетеплоенерго» заявляє про те, що жоден співробітник не буде підданий санкціям (у тому числі звільнений, знижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про факти корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови у підприємства виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

1.4. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

1.5. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, рішенням директора підприємства, відносно особи яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

1.6. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за рішенням директора підприємства до закінчення розгляду справи судом.

1.7. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання посадових обов’язків відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

2. Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупції.

2.1. Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності ЛКП «Залізничнетеплоенерго» декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися в різних формах:

- необхідно повідомляти у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо на підприємстві;

- надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності підприємства з питань запобігання та протидії корупції;

‑ надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи;

- керівництво підприємства і співробітники не повинні допускати втручання у виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних органів.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. При виявленні недостатньо ефективних положень цієї антикорупційної програми або пов'язаних з ним антикорупційних заходів підприємства, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики, директор підприємства організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо перегляду і зміни цієї антикорупційної програми та/або антикорупційних заходів.

2. Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються директором підприємства та вводиться в дію наказом директора підприємства після її обговорення з працівниками підприємства. Після її затвердження, текст антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному сайті підприємства у вільному доступі.

3. Зміни до антикорупційної програми включаються до Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, а також можуть включатися до договорів, які укладаються підприємством з іншими юридичними особами.

 

 

Розроблено юридичним відділом ЛКП “Залізничнетеплоенерго”.

 


Затверджено «16» листопада 2015р.

в.о.Директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго»

_______________С.П.Пакіж

КОДЕКС

етики та службової поведінки працівників Львівського комунального підприємства

«Залізничнетеплоенерго»

    

Цей Кодекс етики та службової поведінки посадових осіб (далі - Кодекс) призначений для уточнення норм службової поведінки та доброчесності, яких повинні додержуватися посадові особи підприємства.

Кодекс є узагальненням етичних норм та правил службової поведінки доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Львівського комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго». Кодекс етики ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України “Про протидію корупції”, Закону України Про правила етичної поведінки”, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від посадових осіб ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Основні терміни, використані в цьому Кодексі етики, мають таке значення:

Посадові ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - особи, які працюють в ЛКП «Залізничнетеплоенерго» мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та ’ консультативно-дорадчих функцій.

Службова поведінка - сукупність дій та вчинків щодо виконання посадових обов’язків в інтересах суспільства та держави шляхом реалізації владних повноважень, заходів організаційного та виховного характеру, примусу, контролю, нагляду.

Етика посадових осіб – це сукупність етичних цінностей, принципів та норм поведінки посадових осіб.

Правила службової поведінки - норми належного службового поводження, що забезпечують сумлінне виконання службових (посадових) обов’язків і дотримання встановилених обмежень на основі відповідності службової поведінки загальноприйнятим етичним нормам.

Конфлікт інтересів — суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

1. Загальні положення

1.1. Цей Кодекс етики визначає основні морально-етичні норми службової поведінки осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад згідно із штатним розписом ЛКП «Залізничнетеплоенерго» і які наділені організаційно-владними повноваженями.

1.2. З моменту набуття чинності цього Кодексу етики посадові особи ЛКП «Залізничнетеплоенерго» ознайомлюються з положеннями Кодексу етики під підпис і дотримуються їх у процесі службової діяльності.

1.3. Кожна посадова особа повинна вживати всіх необхідних заходів для дотримання положень цього Кодексу етики, а громадяни мають право очікувати від посадової особи поведінки відповідно до положень цього Кодексу.

2. Мета Кодексу етики

2.1. Метою Кодексу етики є встановлення етичних норм і правил службової поведінки посадових осіб для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету і довіри громадян.

2.2. Кодекс етики покликаний підвищити ефективність виконання посадовими особами службових обов’язків.

2.3. Кодекс етики служить основою для формування високопрофесійного середовища та морально-психологічного клімату на підприємстві, шанобливого ставлення до службового обов'язку посадових осіб у суспільній свідомості.

2.4. Знання та дотримання посадовою особою Кодексу етики є одним з критеріїв оцінки якості його професійної діяльності та службової поведінки.

3. Основні етичні цінності

3.1. Основними етичними цінностями посадових осіб підприємства є: патріотизм, гідність людини, відданість справі, компетентність, доброзичливість.

4. Основні принципи службової поведінки

4.1. Праця на підприємстві здійснюється на таких основних принципах: служіння територіальній громаді, верховенство права, демократизм і законність, гуманізм і соціальна справедливість, гласність, відкритість та прозорість, професіоналізм, підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків, правова соціальна захищеність посадових осіб.

4.2. Поведінка посадової особи має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до службових осіб ЛКП «Залізничнетеплоенерго», сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України.

4.3. Посадова особа повинна утримуватись від демонстрації особистих політичних поглядів та власного ставлення до політичних сил, партій, блоків при виконанні службових обов’язків.

5. Загальні обов’язки

5.1. Посадова особа при виконанні службових обов’язків повинна діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України.

5.2. Посадова особа повинна сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності та вдосконалювати організацію своєї роботи.

5.3. Посадова особа має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян та не вчиняти дій, що дискредитують підприємство або ганьблять репутацію посадової особи.

5.4. Посадова особа має виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.

5.5. Посадова особа намагається дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими в неї виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків.

5.6. Посадова особа має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи вподобання, не віддавати перевагу будь-яким об’єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.

5.7. Посадова особа своєчасно і точно виконує рішення міської ради, розпорядження і вказівки своїх керівників.

5.8. При виконанні своїх повноважень посадова особа має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які їй доручені.

5.9. Посадова особа намагається постійно поліпшувати свої вміння, знання і навички відповідно до своїх функцій та завдань, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень.

5.10. Посадовій особі забороняється розголошувати довірену їй державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю». Водночас посадова особа не повинна приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей.

6. Загальні права

6.1. Посадова особа має право на повагу особистої гідності і шанобливе ставлення до себе.

6.2. Посадова особа має право на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіду та стажу роботи.

6.3. Посадова особа має право на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

6.4. Посадова особа має право на соціальний та правовий захист.

6.5. Посадова особа має право отримувати в порядку, встановленому законодавством матеріали та інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.

6.6. Посадова особа має право отримувати в порядку, встановленому законодавством отримувати матеріали своєї особової справи.

6.7. Посадова особа, як й інші громадяни, має право на приватне життя і повинна поважати приватне життя інших працівників, зберігати з цих питань конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.


<-попередня   наступна ->

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87